Tomato, salami and cheese bites

Salami, tomato and cheese bites

Snack made with salami, tomato and cheese.